შემფასებელთა და ექსპერტთა პროფესიული განვითარების ცენტრის სერტიფიკაციის ორგანო
საწყისი
სერტიფიკაციის ორგანო
კითხვა-პასუხი
სიახლეები
კონტაქტი

პროფესიული სერტიფიკაციის ორგანო

შემფასებელთა და ექსპერტთა პროფესიული განვითარების ცენტრის სერტიფიკაციის ორგანოს საქმიანობის უმთავარესი მიზანი ქვეყანაში სხვადასხვა პროფესიების განვითარების ხელშეწყობაა. ბაზრის პროფესიონალებით და საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი მომსახურების უზრუნველყოფის მიზნით, ცენტრი ახორციელებს პროფესიული სერტიფიცირების პროგრამებს.

შემფასებელთა და ექსპერტთა პროფესიული განვითარების ცენტრის სერტიფიკაციის ორგანო აკრედიტებულია საქართველოს აკრედიტაციის ეროვნულ ორგანოში - აკრედიტაციის ცენტრში, ეროვნული სტანდარტის სსტ ისო/იეკ 17024:2012/2014-ის მოთხოვნების შესაბამისად, აკრედიტაციის მოწმობა №GAC-PC-007.

პროფესიული სერტიფიკაციის ორგანოს აკრედიტაციის სფეროებია:

  1. უძრავი ნივთის საკადასტრო აგეგმვითი/აზომვითი სამუშაოების შესრულებაზე უფლებამოსილი პირის სერტიფიცირება.
  2. უძრავი ქონების შემფასებელთა სერტიფიცირება;
  3. მოძრავი ქონების შემფასებელთა სერტიფიცირება;
  4. ბიზნესის შემფასებელთა სერტიფიცირება.

2013 წლის 6 აგვისტოს სერტიფიკაციის ორგანომ პირველად გაიარა აკრედიტაცია საქართველოს აკრედიტაციის ეროვნულ ორგანოში - აკრედიტაციის ცენტრში, საერთაშორისო სტანდარტის – ISO/IEC 17024:2010 - “ზოგადი მოთხოვნები ორგანოებისადმი, რომლებიც პერსონალის სერტიფიკაციას ახორციელებენ” მოთხოვნების შესაბამისად.

პროფესიული სერტიფიკაციის პროგრამების სრულფასოვანი განხორცილებისთვის შემფასებელთა და ექსპერტთა პროფესიული განვითარების ცენტრი აღჭურვილია შესაბამისი მატერიალურ-ტექნიკური ბაზით და აქვს ერთდროულად 20 მონაწილის მომსახურების საშუალება.

ჩვენთან სერტიფიცირებული პირები წარმატებით საქმიანობენ საქართველოს სხვადასხვა სახელმწიფო და კერძო ორგანიზაციებში, კომერციული ბანკებში, საფინანსო, სადაზღვევო, აუდიტორულ, საბროკერო და საამზომველო კომპანიებში.

შემფასებელთა და ექსპერტთა პროფესიული განვითარების ცენტრი
2017 © საავტორო უფლებები დაცულია