შემფასებელთა და ექსპერტთა პროფესიული განვითარების ცენტრის სერტიფიკაციის ორგანო
საწყისი
სერტიფიკაციის ორგანო
კითხვა-პასუხი
სიახლეები
კონტაქტი
უძრავი ქონების შეფასება

სერტიფიცირებული პირები

სახელი, გვარი
ტელეფონი
ელ.ფოსტა
მოქმედების ვადა
სერტ.
levan mamniaSvili 
577056022  
l.mamniashvili@yahoo.com 
2023-09-20 
pdf
kaxa zubiaSvili 
574780778  
kakhazubia@gmail.com 
2023-09-20 
pdf
goga gergedava 
577116136 
sashemfaseblobiuro@gmail.com 
2023-09-20 
pdf
irakli SveliZe 
599470185 
ishvelidze@bdo.ge 
2023-09-20 
pdf
ivane turaSvili 
595554607 
turashvili60@mail.ru 
2023-09-20 
pdf
ana CalabaSvili 
598205245 
ana_chalabashvili@mail.ru 
2023-09-13 
pdf
natalia xabuliani 
558468347 
natalia.khabuliani@gmail.com 
2023-09-13 
pdf
zurab revaziSvili 
555268108 
revazishvili.zura@yahoo.com 
2023-09-13 
pdf
emzar qaTamaZe 
593364649 
emzar71@mail.ru 
2023-09-13 
pdf
mariam xizaniSvili 
593467222 
Mariam_khizanishvili@iliauni.edu.ge 
2023-09-07 
pdf
givi kusiani 
596115088 
givi.kusiani@auditingcompanyexpert.com 
2023-09-07 
pdf
daviT gegeSiZe  
577333014 
gegeshidzedavid28@gmail.com 
2023-09-07 
pdf
donar beriZe 
591719455 
finalcut1992@gmail.com 
2023-09-06 
pdf
mindia tabaRua 
593344637 
m.tabaghua@gmail.com 
2023-09-06 
pdf
daviT amaSukeli 
577344024 
damashukeli@forensics.ge 
2023-08-12 
pdf
daviT kvinikaZe 
593131418 
David.Kvinikadze@cartubank.ge 
2023-08-12 
pdf
besik kvaWantiraZe 
577757531 
b.kvachatiradze@gamil.com 
2023-08-12 
pdf
eliso burkiSvili 
599221355 
eliso.burkishvili@colliers.ge 
2023-08-12 
pdf
sofo bakuraZe 
595001311 
sophobakuradze@yahoo.com 
2023-08-12 
pdf
giorgi ujmajuriZe 
599017741 
zuglika@gmail.com 
2023-08-12 
pdf
Tamaz bukia 
591952424 
t.bukia1960@gmail.com 
2023-08-12 
pdf
mariam maRraZe 
595505343 
mariam.maghradze@colliers.ge 
2023-07-20 
pdf
mariam benaSvili 
593378838 
mariam.benashvili@colliers.ge 
2023-07-20 
pdf
nikoloz uruSaZe 
577401023 
nikoloz@paragon.ge 
2023-08-02 
pdf
avTandil mamulaZe 
577205231 
avto.mamuladze@gmail.com 
2023-08-02 
pdf
Teimuraz memaniSvili 
593377947 
temo_meman@mail.ru 
2023-08-02 
pdf
daviT robaqiZe 
599301584 
davidrobakidze1956@gmail.com 
2023-08-02 
pdf
Tamaz janezaSvili 
599941329 
tamaz1955@yahoo.com 
2023-08-02 
pdf
eka ToTlaZe 
555611137 
ekatotladzeeko@gmail.com 
2023-07-30 
pdf
Salva axoiSvili 
568534499 
shalva.akhoishvili@pashabank.ge 
2023-07-30 
pdf
Tamar kapanaZe 
599555891 
tkapana09@gmail.com 
2023-07-30 
pdf
mirza CxikviSvili 
574947494 
marketingi83@mail.ru 
2023-07-30 
pdf
daviT gvancelaZe 
598281827 
davit.gvantseladze@yahoo.com 
2023-07-23 
pdf
maia miqautaZe 
551113386 
mikautadze22@gmail.com 
2023-07-23 
pdf
qeTevan petriaSvili 
598270777 
keti.petriashvili@colliers.ge 
2023-07-20 
pdf
rusudani jafariZe 
593483839 
nino.karseladze.1@iliauni.edu.ge 
2023-07-14 
pdf
giorgi gurgeniZe 
551179856 
giorgigurgenidze99@gmail.com 
2023-07-14 
pdf
maia gvetaZe 
577567707 
m.gvetadze75@gmail.com 
2023-07-09 
pdf
nana CalabaSvili 
599582211 
nana_cala@mail.ru 
2023-07-09 
pdf
besik TevdoraZe 
597489482 
btevdoraze@gmail.com 
2023-07-09 
pdf
kaxi jRarkava 
551350551 
kaxi.acca@gmail.com 
2023-07-09 
pdf
daniel WiRlaZe 
597107699 
marinaguruli@mail.ru 
2023-07-09 
pdf
zaali nikuWaZe 
555359173 
z.nikuchadze@gmail.com 
2023-07-06 
pdf
laSa bakuraZe 
596623623 
lasha777enm@yahoo.com 
2023-07-06 
pdf
mixeil abaiaZe 
577500805 
misha.abaiadze@moore.ge 
2023-06-24 
pdf
vaxtang koxreiZe 
557338533 
v.kokhreidze@fsgroup.ge 
2022-08-05 
pdf
oTar Sengelia 
599958495 
otar2shengelia@gmail.com 
2023-06-16 
pdf
anri WeliSvili 
577197324 
anrichelishvili@gmail.com 
2023-06-11 
pdf
mariam gelaSvili 
592400427 
gelashvili396@gmail.com 
2023-06-11 
pdf
vasil blagiZe 
592104600 
vasilblagidze@gmail.com 
2023-06-04 
pdf
zurab mgalobliSvili 
599574989 
mgaloblishviliz@gmail.com 
2023-06-04 
pdf
aleqsandre margiSvili 
599377537 
margishvilia@gmail.com 
2023-05-31 
pdf
giorgi baraTeli 
599060262 
barateli555@gmail.com 
2023-05-31 
pdf
armaz msxalaZe 
598535152 
a.mskhaladze@gmail.com 
2023-05-25 
pdf
Ggivi cucqiriZe 
598626010 
tsutskiridzegigi@gmail.com 
2023-05-25 
pdf
giorgi mWedliSvili 
558151013 
giorgi.mchedlishvili92@gmail.com 
2023-05-18 
pdf
zurab SerazadiSvili 
555233033 
zurabsherazadishvili@yahoo.com 
2023-05-25 
pdf
vaxtang gigaSvili 
557711276 
vakhtanggigashvili@gmail.com 
2023-05-25 
pdf
Tengiz xrustali 
555170407 
tengiz_khrustali@yahoo.com 
2023-05-25 
pdf
gurami duduCava 
577332238 
gugaduduchava88@gmail.com 
2023-05-20 
pdf
avTandil modebaZe 
551105977 
avtandil.modebadze@yahoo.com 
2023-05-20 
pdf
levan qarTveliSvili 
599456375 
lkartvelishvili@bog.ge 
2023-05-20 
pdf
giorgi CubiniZe 
597960321 
sangamestin@yahoo.com 
2023-05-17 
pdf
giorgi SarifaSvili 
599086889 
sharipashviligeorge@yahoo.com 
2023-05-17 
pdf
giorgi verulaSvili 
591700486 
giorgi.verul@gmail.com 
2023-05-17 
pdf
TinaTin RvinifaZe 
577714949 
T.gvinifadze@gmail.com 
2023-04-29 
pdf
TaTia jobava 
599846162 
tatuli.jobava@gmail.com 
2023-04-29 
pdf
Tornike salayaia 
571330455 
tsalayaia@yahoo.com 
2023-04-29 
pdf
nika daraxveliZe 
599083288 
ndara2012@agruni.edu.ge 
2023-04-29 
pdf
aleqsandre koxreiZe 
593330669 
akokhreidze@bog.ge 
2023-04-21 
pdf
giga nasyidaSvili 
598523120 
giganaskidashvili@gmail.com 
2023-04-21 
pdf
amiran gogoberiSvili 
599926247 
amiran264@gmail.com 
2023-04-21 
pdf
nino mJavanaZe 
591101404 
niniamzhavanadze@gmail.com 
2023-04-21 
pdf
inga gabaiZe 
595577091 
gabaidzeinga@gmail.com 
2023-04-21 
pdf
Tea bregaZe 
558151227 
tikuna_tatuca@mail.ru 
2023-04-21 
pdf
beqa jabniZe 
591000997 
beqa.jabnidze@basisbank.ge 
2023-04-13 
pdf
sofiko gogoberiSvili 
593517128 
soffuna@gmail.com 
2023-04-13 
pdf
giorgi melqaZe 
592513535 
g.melkadze@gmail.com 
2023-04-13 
pdf
laSa leJava 
574545544 
lashalezh@gmail.com 
2023-04-12 
pdf
guga daTukiSvili 
598525997 
gugadatukishvili@gmail.com 
2023-04-12 
pdf
oTar ZiZikaSvili 
579000690 
otodzidzikashvili@gmail.com 
2023-04-06 
pdf
nika qumsiaSvili 
597186682 
nikaqumsiashvili@gmail.com 
2023-04-06 
pdf
beqa kaWaxiZe 
593515587 
beqa2008@gmail.com 
2023-04-06 
pdf
irakli kareliZe 
551442121 
irakli_kare@yahoo.com 
2023-04-01 
pdf
elizbar konceliZe 
595075191 
elizbar.kontselidze@mail.ru 
2023-04-01 
pdf
nino jaSi 
599307543 
nino.jashi@colliers.com 
2023-04-01 
pdf
zurab jaoSvili 
599901729 
jaoshvili@gmail.com 
2023-03-29 
pdf
sofio kiknaZe 
55555443 
sofo@kk-group.org 
2023-03-29 
pdf
levan zarqua 
591006655 
audit-extra@list.ru 
2023-03-29 
pdf
daviT beroSvili 
577112644 
datomirza@posta.ge 
2023-03-18 
pdf
sofiko mamforia 
577381414 
sofo-m@mail.ru 
2023-03-18 
pdf
arCil qoCoraSvili 
577442484 
achiqoch@yahoo.com 
2023-03-04 
pdf
gia gagniZe 
599567121 
info@audit-company.com 
2023-03-04 
pdf
onise kokelaZe 
593195319 
reprua@gmail.com 
2023-03-04 
pdf
sofio xideSeli 
599040158 
skhidesheli@savvy.ge 
2023-03-04 
pdf
omar doRonaZe 
595935193 
dogonadze1956@gmail.com 
2023-03-04 
pdf
roland kvenetaZe 
571047644 
freno44@mail.ru 
2023-03-04 
pdf
grigol amaRlobeli 
598424040 
giga.amaglobeli@gmail.com 
2023-03-04 
pdf
aleqsandre TaTeiSvili 
599507256 
sandrtat@gmail.com 
2023-03-01 
pdf
mariam darsania 
593746070 
m.darsania@yahoo.com 
2023-03-01 
pdf
naTia demetraSvili 
577055145 
natia demetrashvili@hotmail.com 
2023-03-01 
pdf
lali kuWuxiZe 
577512520 
lilukutchukhidze@gmail.com 
2023-03-01 
pdf
goCa lobJaniZe 
577156915 
gocha.lobzhanidze7@gmail.com 
2023-03-01 
pdf
levan broZeli 
577422488 
brodzeli_l@yahoo.com 
2023-03-01 
pdf
levan labaZe 
557648149 
vipsecre@gmail.com 
2023-03-01 
pdf
elene WiTanava 
511141445 
elene.tchitanava@gmail.com 
2023-02-22 
pdf
paata seqania 
598527372 
pseqania@yahoo.com 
2023-02-25 
pdf
nino razmaZe 
577070134 
nin_razmadze@cu.edu.ge 
2023-02-25 
pdf
ia gogolaZe 
598434176 
iagogoladze@mail.ru 
2023-02-22 
pdf
levan maRlakeliZe 
577570057 
levan.maglakelidze@gmail.com 
2023-02-22 
pdf
meri CavleiSvili 
551956999 
merichavleishvili@gmail.com 
2023-02-22 
pdf
nino amilaxvari 
595142277 
namilakhvari@tbcbank.com.ge 
2023-02-11 
pdf
goCa garuCava 
571464651 
garuchavagocha@gmail.com 
2023-02-11 
pdf
leila abaSiZe 
591714889 
leila.abashidze57@gmail.com 
2023-02-11 
pdf
beqa samuSia 
599991857 
ms.samushia@gmail.com 
2023-02-11 
pdf
Teimuraz farcxalaZe 
899501370 
gaac@caucasus.net 
2023-02-05 
pdf
xviCa qarCava 
577009319 
logistics.khvicha@gmail.com 
2023-02-09 
pdf
nato yaWeiSvili 
598105141 
natokacheishvili@yahoo.com 
2023-02-09 
pdf
ioseb megreliSvili 
595696688 
sosomegrelishvili1969@gmail.com 
2023-02-02 
pdf
cotne zarandia 
593548185 
cotne.zarandia@gmail.com 
2023-02-02 
pdf
giorgi gujabiZe 
595858844 
giorgigudj@yahoo.com 
2023-02-02 
pdf
nikoloz abramiSvili 
595221245 
abramishvili.nikoloz@mail.ru 
2023-02-02 
pdf
qeTevan xavTasi 
551409898 
qkhavtasi@yahoo.com 
2023-02-02 
pdf
karlo abramaSvili 
595214954 
karloabramishvili@gmail.com 
2023-01-15 
pdf
vaxtan bajaZe 
577473910 
auditsc@gmail.com 
2023-01-15 
pdf
aleqsandre iordaniSvili 
595545566 
Iordanishvili@gmail.com 
2023-01-15 
pdf
elguja xorava 
595750100 
elgujakhorava@yahoo.com 
2023-01-15 
pdf
giorgi mSvidobaZe 
593422522 
giorgi.mshvidobadze@colliers.ge 
2022-12-28 
pdf
Tamaz axpateli 
599355533 
takhpateli@gmail.com 
2022-12-28 
pdf
Tamari TeTvaZe 
555292523 
tamar.tetvadze@colliers.ge 
2022-12-28 
pdf
giorgi gugeSaSvili 
597993869 
giorgi.gugeshashvili@colliers.ge 
2022-12-28 
pdf
Tornike afxazava 
599201747 
tornike.apkhazava@colliers.ge 
2022-12-28 
pdf
nino gelaZe 
592001234 
ninogeladze6@gmail.com 
2022-12-18 
pdf
vaxtang vaTiaSvili 
577500050 
vakhtang.vatiashvili@colliers.ge 
2022-12-18 
pdf
marine lomiZe 
599221776 
marina_lursmanashvili@yahoo.com  
2022-12-18 
pdf
porfile labaxua 
592027997 
plabakhua@tbcbank.com.ge 
2022-12-18 
pdf
ramaz taveluraSvili 
555252299 
ramaz.ch@hotmail.co.uk 
2022-12-25 
pdf
lana kuWuaSvili 
599020665 
lana.kuchuashvili@colliers.ge 
2022-12-18 
pdf
vasil kostenko 
577009306 
vasilkostenko89@gmail.com 
2022-12-18 
pdf
anna dacenko 
571201155 
nukidatsenko@gmail.com 
2022-12-18 
pdf
baqar aladaSvili 
514333000 
b.aladashvili@apphouse.ge 
2022-12-17 
pdf
giorgi aslamazaSvili 
599940249 
giorgiasl@yahoo.com 
2022-12-18 
pdf
raul atruSba 
579251119 
raulatrushba@gmail.com 
2022-12-18 
pdf
qeTevan cxomaria 
899204011 
keta_cxomaria@yahoo.com 
2022-12-18 
pdf
elene TorTlaZe 
877440121 
elene.tortladze@yahoo.com 
2022-12-18 
pdf
oleg lodia 
555455504 
ogalodia@gmail.com 
2022-12-18 
pdf
qristine margvelaSvili 
577344033 
kristinemargvelashvili@ymail.com 
2022-12-18 
pdf
Teona CinCalaZe 
598458590 
economauditi@gmail.com 
2022-12-10 
pdf
irakli gocaZe 
577264008 
irakli340@gmail.com 
2022-12-10 
pdf
nika SoSitaSvili 
595311713 
don-shoshita@yahoo.com 
2022-12-10 
pdf
zurab xorava 
599585933 
khoravaz@gmail.com 
2022-12-03 
pdf
arCil niniaSvili 
557555995 
aniniashvili@expertiza.gov.ge 
2022-12-03 
pdf
laSa nikolaiSvili 
599298924 
qoneba@yahoo.com; lasha@brokeri.ge 
2022-12-01 
pdf
giorgi niSnianiZe 
599083291 
g-nishnianidze@mail.ru 
2022-12-01 
pdf
daviT baraTaSvili 
599476476 
d.baratashvili@yahoo.com 
2022-12-01 
pdf
Tamaz kirvaliZe 
591338779 
tamaz.kirvalidze@ge.ey.com 
2022-11-27 
pdf
revaz kvinikaZe 
555183382 
r.kvinikadze@mail.ru 
2022-11-25 
pdf
zurab jafariZe 
599517903 
z_japara@yahoo.com 
2022-11-25 
pdf
konstantine vaSakiZe 
577054458 
kote.vashakidze@rs.ge 
2022-11-25 
pdf
naTia bolqvaZe 
577180877  
natia.bolkvadze@yahoo.com  
2022-11-21 
pdf
qristina arCvaZe 
598917871 
qristine.archvadze@shiftgt.com 
2022-11-21 
pdf
maTe doRonaZe 
598595914 
dogonadze91@mail.ru 
2022-11-16 
pdf
daviT jelia 
899191495 
djelia@bakertillygeorgia.ge 
2022-11-16 
pdf
giorgi narsia 
551303746 
giorginarsia@yahoo.com 
2022-11-16 
pdf
giorgi mosemRvdliSvili 
597147037 
mosemgvdlishviligiorgi@gmail.com 
2022-10-19 
pdf
giorgi kacaZe 
592726565 
g.katsadze@gmail.com 
2022-10-30 
pdf
lado kuWava 
577992337 
lado17-17@mail.ru 
2022-10-23 
pdf
avTandil oqromWedliSvili 
577547601 
avtandil.okromchrdlishvili@nexia.ge 
2022-10-23 
pdf
vladimer mindiaSvili 
577055163 
mindia@gmail.com 
2022-10-23 
pdf
aleqsandre furcelaZe 
599229833 
a.purtseladze@gmail.com 
2022-10-19 
pdf
giorgi wulukiZe 
579141479 
wulukidze.gio@gmail.com 
2022-10-19 
pdf
gurami xidaSeli 
555999959 
guramkhidasheli@yahoo.com;  
2022-10-19 
pdf
levan oqromWedliSvili 
598100536 
levan@russellbedford.ge 
2022-09-07 
pdf
laSa suxiSvili 
577050605 
l.sukhishvili@seragency.gov.ge 
2022-08-12 
pdf
zviad axvlediani 
577459899 
zviadi@russellbedford.ge 
2022-08-12 
pdf
nika merekliSvili 
598114952 
nikusha2228@gmail.com 
2022-08-03 
pdf
giorgi gulaRaSvili 
555005509 
ggulagashvili@Tbcbank.com.ge 
2022-08-05 
pdf
qeTevan salTxuciSvili 
592002223 
ketuna91@yahoo.com 
2022-08-05 
pdf
salome kbilaSvili 
599756585 
skbilashvili@nbe.gov.ge 
2022-08-05 
pdf
eTeri wiklauri 
598706465 
tsiklauri.eter@gmail.com 
2022-08-05 
pdf
gvanca sajaia 
595010004 
gsajaia@nbe.gov.ge 
2022-08-05 
pdf
grigol araxamia 
571004322 
vwv-024@yahoo.com 
2022-08-05 
pdf
nino beraia 
599548071 
ninoberia@gmail.com 
2022-07-30 
pdf
malxaz wulukiZe 
577112646 
mtsulukidze14@gmail.com 
2022-07-30 
pdf
mariam gabrielaSvili 
595588788 
mariamgabrielashvili73@gmail.com 
2022-07-27 
pdf
Salva goniaSvili 
593222947 
shakogoniashvili@gmail.com 
2022-07-27 
pdf
lola kbilaSvili 
593222947 
lola.kbilashvili@gmail.com 
2022-07-27 
pdf
levan Canadiri 
599374929 
levanchanadiri87@gmail.com 
2022-07-27 
pdf
Tornike TedoraZe 
557334032 
toka-tedo13@mail.ru 
2022-07-27 
pdf
beqa kakoiSvili 
599736556 
b.kakoishvili@gmail.com 
2022-07-27 
pdf
ani margvelaSvili 
591933304 
a.margvelashvili@yandex.ru 
2022-07-23 
pdf
mariam gorgiZe 
557104111 
m_gorgidze@cu.edu.ge 
2022-07-23 
pdf
mariam boloTaSvili 
555604592; 577961657 
bolotashvilimariam@yahoo.com 
2022-07-23 
pdf
ana TevdoraSvili 
555412551 
anitevdorashvili@hotmail.com 
2022-07-23 
pdf
Tamar fxakaZe 
598264431 
tako.fxakadze@mail.ru 
2022-07-23 
pdf
solomon kargaZe 
595349119 
s.kargadze@gmail.com 
2022-07-23 
pdf
irakli yufaraZe 
551887787 
irakliyufaradze@yahoo.com 
2022-07-21 
pdf
rusudan maisuraZe 
577112680 
ruso_m@yahoo.com 
2022-07-20 
pdf
paata beria 
577111356 
pt.beria@gmail.com 
2022-07-20 
pdf
giorgi ejibia 
577112645 
ejibiag@gmail.com  
2022-07-20 
pdf
mamuka mamalaZe 
577504362 
 
2022-07-20 
pdf
irakli fifia 
599188208 
irakli.pipia@ge.gt.com 
2022-07-09 
pdf
rati futkaraZe 
577477181 
ratiphutkaradze777@gmail.com 
2022-06-19 
pdf
eduard abaiaZe 
599578425 
eduard.abaiadze@yahoo.com 
2022-06-10 
pdf
mixeil qoCiaSvili 
599766599 
mishikokochiashvili@yahoo.com 
2022-06-03 
pdf
Tamar daviTaia 
558175718 
davitaia_tamar@yahoo.com 
2022-06-05 
pdf
giorgi barbaqaZe 
514159559 
g.barbakadze93@gmail.com 
2022-06-05 
pdf
baqari Corgoliani 
571039714 
bakarichorgoliani@yahoo.com 
2022-06-03 
pdf
sulxan devaZe 
593344060 
sulkhan.devi@gmail.com 
2022-06-03 
pdf
nikoloz gurgeniZe 
599300888 
nikolozg17@gmail.com 
2022-06-03 
pdf
xaTuna afciauri 
593133336 
aptsiauri1973@gmail.com 
2022-06-03 
pdf
merab melia 
597721585 
merabmelia75@gmail.com 
2022-06-03 
pdf
ilia vaCeiSvili 
595336443 
ilia.vacheishvili@terabank.ge 
2022-06-03 
pdf
zurab xatiaSvili 
558344445 
zkhatiashvili@nbe.gov.ge 
2022-05-15 
pdf
besik mumlaZe 
599040837 
bmumladze@yahoo.com 
2022-05-15 
pdf
qeTevan tetunaSvili 
598822512 
ktetunashvili@nbe.gov.ge 
2022-04-30 
pdf
vara revaziSvili 
595552650 
v_revazishvili@yahoo.com 
2022-04-30 
pdf
zaza muxigulaSvili 
877711822 
zazamux@yahoo.com 
2022-04-02 
pdf
giorgi lomiZe 
595350320 
geo.lomidze@gmail.com 
2022-04-02 
pdf
baqar diakoniZe 
593402515 
bdiak08@gmail.com 
2022-04-08 
pdf
giorgi suxiaSvili 
577444233 
g.sukhiashvili@outlook.com 
2022-04-08 
pdf
irakli orjonikiZe 
595215080 
i.orjonikidze@yahoo.com 
2022-04-08 
pdf
daviT Sonia 
568809131; 577209299 
datoshonia77@yahoo.com 
2022-03-23 
pdf
zurab wiTlauri 
577344445 
realexperti2018@gmail.com 
2022-03-23 
pdf
aleqsandre xaraziSvili 
599171113 
aleksandre.kharazishvili@gmail.com 
2022-03-16 
pdf
levan kalandaZe 
577180984 
levanikala130187@gmail.com 
2022-03-13 
pdf
bela vardiZe 
599230044 
bela.vardidze@gmail.com 
2022-03-13 
pdf
lela ficxelauri 
598754424 
lelapicxelauri77@gmail.com 
2022-03-13 
pdf
giorgi leJava 
599577315 
glegioni@gmail.com 
2022-02-27 
pdf
geronti cindeliani 
577111725 
tsindeliani.ts@gmail.com 
2022-02-24 
pdf
ilia baiaSvili 
574444711 
ibaiashvili@bog.ge 
2022-02-24 
pdf
maia babunaSvili 
593908510 
maiabab7@rambler.ru 
2022-02-24 
pdf
elguja bocvaZe 
571442484 
ebotsvadze@tbcbank.com 
2022-02-24 
pdf
nato nasiZe 
5777054121 
natonasidze@gmail.com 
2022-02-24 
pdf
giorgi Sonia 
579433499 
g.shonia@bakashviliandco.com 
2022-02-12 
pdf
nikoloz WolikiSvili 
577079797 
cholikishviliniko@gmail.com 
2022-02-12 
pdf
jumber boxaSvili 
577102065 
jbokhashvili@yahoo.com 
2022-02-12 
pdf
irakli berkacaSvili 
599122180 
irakliberkatsashvili@yahoo.com 
2022-02-12 
pdf
sofiko paqsaSvili 
598003060 
paksashvilisophie@gmail.com 
2022-02-12 
pdf
SoTa baramiZe 
595217721 
shbaramidze@yahoo.com 
2022-02-12 
pdf
laSa cagareiSvili 
577055156 
lashatsagareishvili@yahoo.com 
2022-02-06 
pdf
mamuka abramiSvili 
591071343 
Mamuka.abram@gmail.com 
2022-02-06 
pdf
arCili giorgiZe 
599243836 
archilgiorgidze@yahoo.com 
2022-01-31 
pdf
daviT svaniZe 
599180111 
d_svanidze@yahoo.com 
2022-01-31 
pdf
uCa xucianiZe 
599954775 
uchakhutsianidze@gmail.com 
2022-01-20 
pdf
Tina TenieSvili 
599351792 
ambazi3@yahoo.com 
2022-01-20 
pdf
kaxaber tarielaSvili 
591006913 
kakha_tarielashvili@mail.ru 
2021-12-27 
pdf
mamuka doRonaZe 
593338461 
m.dogonadze@rs.ge 
2021-12-17 
pdf
levan bitaraSvili 
599042732 
lbitarashvili@yahoo.com 
2021-12-17 
pdf
elene doliZe 
597370512 
elene@auditservice.ge 
2021-12-13 
pdf
malxaz romanaZe 
577940300 
roma@batumitex.ge 
2021-12-13 
pdf
nargiz qobulaZe 
577344084 
nakobuladze@forensics.ge 
2021-12-12 
pdf
giorgi kuWuxiZe 
577344029 
gkuchukhidze@forensics.ge 
2021-12-12 
pdf
laSa lomiZe 
577344045 
llomidze@forensics.ge 
2021-12-12 
pdf
nino Sonia 
593363111 
nshono777@yshoo.co.uk 
2021-12-12 
pdf
levan CuTlaSvili 
577344046 
lchutlashvili@forensics.ge 
2021-12-12 
pdf
giorgi Caduneli 
877344030 
gchaduneli@forensics.ge 
2021-12-12 
pdf
giorgi qurdaZe 
877344027 
gkurdadze@forensics.ge 
2021-12-12 
pdf
ilia konjaria 
577344025 
ikonjaria@forensics.ge  
2021-12-12 
pdf
zaza kacitaZe 
577344023 
zkatsitadze@forensics.ge 
2021-12-12 
pdf
rati merkvilaZe 
598238485 
r.merkviladze@gmail.com 
2021-12-13 
pdf
daviT TeTvaZe 
577943386 
dtetvadze@expertiza.gov.ge 
2021-12-13 
pdf
daviT lorTqifaniZe 
577344123 
dlortkiphanidze@expertiza.gov.ge 
2021-12-13 
pdf
durmiSxan ZigraSvili 
577426121 
d.dzigrashvili@gmail.com 
2021-11-21 
pdf
SoTa maCalaZe 
577055131 
sh.machaladze@rs.ge 
2021-11-21 
pdf
nana xurcilava 
595520700 
nanuka.khurtsilava@gmail.com 
2021-11-21 
pdf
mariam xuleliZe 
579185818 
khulelidzemariami@gmail.com 
2021-11-21 
pdf
niko vaCnaZe 
577055133 
nikovachnadze@gmail.com 
2021-11-21 
pdf
Tamaz iaSvili 
599375071 
tamaziashvili@gmail.com 
2021-11-21 
pdf
vasil yanaSvili 
577447750 
v.kanashvili@rs.ge 
2021-11-21 
pdf
giorgi Todua 
599042733 
giorgi.todua@rs.ge 
2021-11-21 
pdf
aleqsandre abeliani 
571966060 
alexandreabeliani@yahoo.com 
2021-11-21 
pdf
levan ninua 
599170797 
levan.ninua@rs.ge 
2021-11-21 
pdf
nino mecxovriSvili 
595787152 
ninom@mail.ru 
2021-11-28 
pdf
laSa gigauri 
592953360 
lgigauri@bog.ge 
2021-11-18 
pdf
daviT abramiSvili 
593287428 
davit.abramishvili@gmail.com 
2021-11-18 
pdf
mariam gogiSvili 
555380041 
marita.gogishvili@gmail.com 
2021-11-18 
pdf
daviT ZaZua 
555420142 
d.dzadzua@gmail.com 
2021-11-18 
pdf
akaki komlaZe 
577106288 
komladze@expogeorgia@ge 
2021-11-18 
pdf
besiki yufunia 
599118620 
besokupunia@yahoo.com 
2021-11-18 
pdf
daviT SaraSiZe 
593722271 
d.sharashidze63@gamil.com 
2021-11-18 
pdf
dimitri janaSia 
551850085 
dimajanashia@yahoo.com 
2021-10-26 
pdf
daviT lataria 
599986133 
davidolata@gmail.com 
2021-10-26 
pdf
aleqsandre arseniSvili 
577990755 
sandro.arsenishvili@gmail.com 
2021-11-04 
pdf
ana sesaZe 
598738333 
office@cushwake.ge 
2021-11-04 
pdf
daviT xalaZe 
551224424 
david.khaladze@gmail.com 
2021-11-04 
pdf
arCil wenguaSvili 
557729468 
tsenguashvili@gmail.com 
2021-11-04 
pdf
nino zaqaraSvili 
568878587 
nini.zakarashvili@nexia.ge 
2021-10-26 
pdf
mariam gogoreliani 
579782417 
mariam.gogoreliani@nexia.ge 
2021-10-26 
pdf
besik diakoniZe 
593974020 
besikdiakonidze@gmail.com 
2021-10-11 
pdf
saba tabaRua 
598665000 
sabatabaghua@gmail.com 
2021-10-26 
pdf
solomon eqvTimiSvili 
592437171 
solomon.ekvtimishvili@gmail.com 
2021-10-26 
pdf
muxrani qamadaZe 
599791795 
mukhrankamadadze@gmail.com 
2021-10-26 
pdf
manana goreliSvili 
558998588 
m_gorelishvili@yahoo.com 
2021-10-26 
pdf
oTari CixlaZe 
577434912 
o.chixladze777@gmail.com 
2021-10-26 
pdf
guram gigineiSvili 
593533153 
ggigineishvili@hbg.ge 
2021-10-26 
pdf
daviT gorgoZe 
599410071 
Davitgorgodze1983@gmail.com 
2021-10-26 
pdf
SoTa jimSeleiSvili 
591349606 
shota.jimsheleishvili@basisbank.ge 
2021-10-26 
pdf
irakli maisuraZe 
595999796 
iraklimaisurade29@yahoo.com 
2021-10-26 
pdf
giorgi baqraZe 
595501701 
g.bakradze@silkroadbank.ge  
2021-10-24 
pdf
cotne kavTelaZe 
596100165 
ckavteladze@gmail.com 
2021-10-24 
pdf
dimitri arevaZe 
59858814 
dimitriarevadze@gmail.com 
2021-09-27 
pdf
Tornike lomiZe 
558646488 
tornike.Lomidze@basisbank.ge 
2021-09-27 
pdf
madona lomiZe 
599061498 
madoni.lomidze@gmail.com 
2021-09-27 
pdf
შემფასებელთა და ექსპერტთა პროფესიული განვითარების ცენტრი
2017 © საავტორო უფლებები დაცულია