შემფასებელთა და ექსპერტთა პროფესიული განვითარების ცენტრის სერტიფიკაციის ორგანო
საწყისი
სერტიფიკაციის ორგანო
კითხვა-პასუხი
სიახლეები
კონტაქტი
მოძრავი ქონების შეფასება

სერტიფიცირებული პირები

სახელი, გვარი
ტელეფონი
ელ.ფოსტა
მოქმედების ვადა
სერტ.
Sorena gigolaSvili 
598646433 
sgigolashvili.uvc@gmail.com 
2022-09-07 
pdf
aleqsandre TaTeiSvili 
599507256 
sandrtat@gmail.com 
2022-09-07 
pdf
ana osiymiSvili 
599934595 
ana.osiqmishvili@gmail.com 
2022-09-07 
pdf
nino beraia 
599548071 
ninoberaia@gmail.com 
2022-08-12 
pdf
Temur juReli 
598828795 
t.jugheli@fsgroup.ge 
2022-08-12 
pdf
Tamaz janezaSvili 
599941329 
tamaz1955@yahoo.com 
2022-08-12 
pdf
eTeri gogia 
593244169 
eterigogia@yahoo.com 
2022-08-05 
pdf
Tengiz xrustali 
555170407 
tengiz_khrustali@yahoo.com 
2022-07-23 
pdf
zurab mgalobliSvili 
599574989 
mgaloblishviliz@gmail.com 
2022-07-21 
pdf
goCa garuCava 
571464651 
garuchavagocha@gmail.com 
2022-07-21 
pdf
levan maRlakeliZe 
577570057 
levan.maglakelidze@gmail.com 
2022-07-21 
pdf
rati futkaraZe 
577477181 
ratiphutkaradze777@gmail.com 
2022-07-09 
pdf
irakli fifia 
599188208 
irakli.pipia@ge.gt.com 
2022-07-09 
pdf
nikoloz gurgeniZe 
599300888 
nikolozg17@gmail.com 
2020-12-20 
pdf
levan yanCaveli 
599683477 
levan.kanchaveli82@gmail.com 
2022-05-15 
pdf
Tea rostiaSvili 
593114600 
tea.rostiashvili@colliers.ge 
2022-06-03 
pdf
laSa isakaZe 
577056021 
l.isakadze33@yahoo.com 
2022-06-03 
pdf
beqa kakoiSvili 
599736556 
bkakoishvili10@mail.ru 
2022-06-03 
pdf
marine lomiZe 
599221776 
marina_lursmanashvili@yahoo.com  
2022-06-03 
pdf
giorgi lomiZe 
595350320 
geo.lomidze@gmail.com 
2022-06-03 
pdf
jemal ZnelaZe 
577460131 
jemalidz@gmail.com 
2022-06-03 
pdf
revaz kvinikaZe 
555183382 
r.kvinikadze@mail.ru 
2022-05-15 
pdf
daviT SaraSiZe 
593722271 
d.sharashidze63@gamil.com 
2022-04-30 
pdf
emzar qaTamaZe 
593364649 
emzar71@mail.ru 
2022-04-02 
pdf
lena axmeteli 
555200695 
Lleni_ko26@yahoo.com 
2022-04-08 
pdf
besik kvaWantiraZe 
577757531 
b.kvachatiradze@gamil.com 
2022-03-23 
pdf
zaali nikuWaZe 
555359173 
z.nikuchadze@gmail.com 
2022-03-23 
pdf
giorgi leJava 
599577315 
glegioni@gmail.com 
2022-02-27 
pdf
Sorena gogitiZe 
599094907; 591048033 
gogitidzeshorena@gmail.com 
2022-02-24 
pdf
laSa nikolaiSvili 
599298924 
qoneba@yahoo.com; lasha@brokeri.ge 
2022-02-06 
pdf
baqar aladaSvili 
514333000 
b.aladashvili@apphouse.ge 
2022-01-27 
pdf
nato nasiZe 
5777054121 
natonasidze@gmail.com 
2022-01-23 
pdf
Temur rubenia 
577054565 
t.rubenia@gmail.com 
2022-01-23 
pdf
nino miqaia  
599052200 
mikaianino4@gmail.com 
2022-01-23 
pdf
daviT goderZiSvili 
595091511 
d.goderdzishvili@gmail.com 
2022-01-23 
pdf
giorgi oniani 
598984358 
giorgi.oniani.1@gmail.com 
2021-12-27 
pdf
levan mamniaSvili 
577056022 
l.mamniashvili@yahoo.com 
2021-12-27 
pdf
mamuka doRonaZe 
593338461 
m.dogonadze@rs.ge 
2021-12-17 
pdf
konstantine vaSakiZe 
577054458 
kote.vashakidze@rs.ge 
2021-12-17 
pdf
levan kalandaZe 
577180984 
levanikala130187@gmail.com 
2021-12-13 
pdf
zurab kldiaSvili 
577344161 
zurabkldiashvili@gmail.com 
2021-12-12 
pdf
irakli kvernaZe 
595996998 
kvernadzeirakli@gmail.com 
2021-12-12 
pdf
giorgi darbaiZe 
595358800 
gdarbaidze@forensics.ge 
2021-12-12 
pdf
rati merkvilaZe 
598238485 
r.merkviladze@gmail.com 
2021-12-13 
pdf
daviT lorTqifaniZe 
577344123 
dlortkiphanidze@expertiza.gov.ge 
2021-12-13 
pdf
daviT TeTvaZe 
577943386 
dtetvadze@expertiza.gov.ge 
2021-12-13 
pdf
daviT SalamberiZe 
577943386 
dtetvadze@expertiza.gov.ge 
2021-12-13 
pdf
durmiSxan ZigraSvili 
577426121 
d.dzigrashvili@gmail.com 
2021-11-21 
pdf
SoTa maCalaZe 
577055131 
sh.machaladze@rs.ge 
2021-11-21 
pdf
nana xurcilava 
595520700 
nanuka.khurtsilava@gmail.com 
2021-11-21 
pdf
mariam xuleliZe 
579185818 
khulelidzemariami@gmail.com 
2021-11-21 
pdf
niko vaCnaZe 
577055133 
nikovachnadze@gmail.com 
2021-11-21 
pdf
Tamaz iaSvili 
599375071 
tamaziashvili@gmail.com 
2021-11-21 
pdf
vasil yanaSvili 
577447750 
v.kanashvili@rs.ge 
2021-11-21 
pdf
giorgi Todua 
599042733 
giorgi.todua@rs.ge 
2021-11-21 
pdf
aleqsandre abeliani 
571966060 
alexandreabeliani@yahoo.com 
2021-11-21 
pdf
levan ninua 
599170797 
levan.ninua@rs.ge 
2021-11-21 
pdf
levan bitaraSvili 
599042732 
lbitarashvili@yahoo.com 
2021-11-21 
pdf
nana CalabaSvili 
599582211 
nana_cala@mail.ru 
2021-12-06 
pdf
manana goreliSvili 
558998588 
m_gorelishvili@yahoo.com 
2021-12-06 
pdf
lela samyuraSvili 
599225581 
lela708@mail.ru 
2021-12-06 
pdf
zurab SerazadiSvili 
555233033 
zurabsherazadishvili@yahoo.com 
2021-12-06 
pdf
naTia bolqvaZe 
577180877  
natia.bolkvadze@yahoo.com  
2021-11-04 
pdf
ana TevdoraSvili 
555412551 
anitevdorashvili@hotmail.com 
2021-11-07 
pdf
maia miqautaZe 
551113386 
mikautadze22@gmail.com 
2021-11-07 
pdf
nika SoSitaSvili 
595311713 
don-shoshita@yahoo.com 
2021-11-07 
pdf
zurab javSanaSvili 
551770706 
zjavshanashvili@bog.ge 
2021-11-04 
pdf
rusudan maisuraZe 
577112680 
ruso_m@yahoo.com 
2021-10-26 
pdf
Tamaz axpateli 
599355533 
takhpateli@gmail.com 
2021-10-24 
pdf
givi Rlonti 
591102610 
givi111@gmail.com 
2021-10-24 
pdf
giorgi gujabiZe 
595858844 
giorgigudj@yahoo.com 
2021-10-24 
pdf
elene Carkviani 
599041411 
elecharkviani@gmail.com 
2021-09-27 
pdf
xviCa kapanaZe 
577050810 
kapanadze.khvicha@gmail.com 
2021-09-27 
pdf
givi kusiani 
596115088 
kusiani_givi@yahoo.com 
2021-09-27 
pdf
lado kuWava 
577992337 
lado17-17@mail.ru 
2021-09-27 
pdf
gaioz kalandaZe 
593533281 
gaioz.kalandadze@colliers.ge 
2021-08-07 
pdf
avTandil burjaliani 
597403409 
avto_burji@mail.ru 
2021-09-09 
pdf
mamuka mamalaZe 
577504362 
mamuka.mamaladze@mail.ru 
2021-09-05 
pdf
diego bujiaSvili 
57766445 
d.bujiashvili@leasing.ge 
2021-08-07 
pdf
laSa leJava 
574545544 
lashalezh@gmail.com 
2021-08-15 
pdf
guga daTukiSvili 
598525997 
Gugadatukishvili@gmail.com 
2021-08-15 
pdf
besik diakoniZe 
593974020 
besikdiakonidze@gmail.com 
2021-08-15 
pdf
andro dvalaZe 
568768768 
andro.dvaladze@gmail.com 
2021-08-07 
pdf
vako varamaSvili 
577488868 
vakovaramashvili@gmail.com 
2021-07-22 
pdf
goCa lobJaniZe 
577156915 
gocha.lobzhanidze7@gmail.com 
2021-07-16 
pdf
giorgi qurxuli 
577324422 
gio.kurkhuli@leasing.ge 
2021-07-16 
pdf
gia mukaTariZe 
599041500 
gmukataridze@gmail.com 
2021-07-16 
pdf
sesili kiknaZe 
555555442 
sesili@tgs-kkgroup.ge 
2021-06-24 
pdf
uCa xucianiZe 
599954775 
uchakhutsianidze@gmail.com 
2021-06-24 
pdf
daviT Sonia 
568809131; 577209299 
datoshonia77@yahoo.com 
2021-06-24 
pdf
nino razmaZe 
591929561 
nin_razmadze@cu.edu.ge 
2021-06-24 
pdf
irakli yufaraZe 
551887787 
irakliyufaradze@yahoo.com 
2021-06-12 
pdf
giorgi gurgeniZe 
551179856 
giorgigurgenidze99@gmail.com 
2021-06-12 
pdf
laSa cagareiSvili 
577055156 
lashatsagareishvili@yahoo.com 
2021-06-12 
pdf
avTandil oqromWedliSvili 
577547601 
avtandil@russellbedford.ge 
2021-06-12 
pdf
giorgi TagoSvili 
595288238 
giorgi.telavi@gmail.com 
2021-06-12 
pdf
paata beria 
577111356 
pt.beria@gmail.com 
2021-05-31 
pdf
goga gergedava 
577116136 
sashempaseblobiuro@gmail.com 
2021-05-31 
pdf
karlo saakaSvili 
598101001 
k_saakashvili@yahoo.com ksaakashvili@starto.ge 
2021-05-31 
pdf
andro juReli 
599768007 
ajugheli@gmail.com 
2021-05-17 
pdf
giorgi beraZe 
598191234 
gio.beradze2@gmail.com 
2021-05-17 
pdf
robizon barnabiSvili 
577533900 
robo-robo-84@mail.ru 
2021-05-06 
pdf
roman zoiZe 
577287375 
reska@rambler.ru 
2021-05-06 
pdf
Tamar mesxi 
577960490 
 
2021-05-13 
pdf
elene SalvaSvili 
577757567 
e.shalvashvili@gmail.com 
2021-05-13 
pdf
marine burTikaSvili 
577287338 
mita72@mail.ge 
2021-05-13 
pdf
mamia jvarSeiSvili 
577557778 
mamuka_jvarsheis@mail.ru 
2021-05-13 
pdf
sergo gabisonia 
577538760 
 
2021-05-13 
pdf
Salva kinwuraSvili 
577772595 
kintsurashvilishalva@mia.gov.ge 
2021-05-13 
pdf
kaxaber gogilaSvili 
595729972 
gogilashvilikakhaber@gmail.com 
2021-05-02 
pdf
arCil niniaSvili 
557555995 
aniniashvili@expertiza.gov.ge 
2021-04-12 
pdf
baqar qemxaZe 
579696996 
bkhemkhadze@forensics.ge 
2021-04-12 
pdf
inga gabaiZe 
595577091 
gabaidzeinga@gmail.com 
2021-04-12 
pdf
simon gogilaSvili 
591218018 
sgogilashvili74@gmail.com 
2021-04-12 
pdf
nino mJavanaZe 
591101404 
niniamzhavanadze@gmail.com 
2021-04-12 
pdf
irakli baRdadiSvili 
599170363 
bagdoirakli@mail.ru 
2021-04-12 
pdf
irakli varSalomiZe 
571191800 
ivarshalomidze@forensics.ge 
2021-04-12 
pdf
nargiz qobulaZe 
577344084 
nakobuladze@forensics.ge 
2021-04-12 
pdf
daviT WipaSvili 
574444030 
dchipashvili@bog.ge 
2021-04-05 
pdf
irakli orjonikiZe 
595215080 
i.orjonikidze@yahoo.com 
2021-04-05 
pdf
vaxtangi Wkadua 
599118831 
izagulordava@gmail.com 
2021-03-27 
pdf
giga kaWarava 
591005030 
mikakatcharava@gmail.com 
2021-03-13 
pdf
vaxtang koxreiZes 
574837406 
v.kokhreidze@fsgroup.ge 
2021-02-20 
pdf
SoTa giorgaZe 
595707101 
shota_giorga@yahoo.com 
2021-02-08 
pdf
nikoloz ostapenko 
558307703 
nika.ostapenko@gacc.com.ge 
2021-02-04 
pdf
saba tabaRua 
598665000 
sabatabaghua@gmail.com 
2021-02-04 
pdf
laSa xexelaSvili 
568821655 
lasha.khekhelashvili@ge.gt.com 
2021-02-04 
pdf
ramaz taveluraSvili 
555252299 
ramaz.ch@hotmail.co.uk 
2021-02-04 
pdf
Tina TenieSvili 
599351792 
ambazi3@yahoo.com 
2021-01-22 
pdf
Tornike lomiZe 
558646488 
tornike.Lomidze@basisbank.ge 
2020-12-28 
pdf
ia gogolaZe 
598434176 
iagogoladze@mail.ru 
2021-01-08 
pdf
daviT amaSukeli 
577344024 
damashukeli@forensics.ge 
2020-11-15 
pdf
lika xunaSvili 
577344054 
lkhunashvili@expertiza.gov.ge 
2020-11-15 
pdf
Teona nozaZe 
577344055 
tnozadze@expertiza.gov.ge 
2020-11-15 
pdf
goCa Wolokava 
599502577 
g.cholokava@arbitrans.ge 
2020-11-20 
pdf
vaJa TabuaSvili 
598554563 
vtabuashvili@bdo.ge 
2020-11-20 
pdf
irakli SveliZe 
599470185 
ishvelidze@bdo.ge 
2020-11-20 
pdf
valeriani TamazaSvili 
592359797 
vakoreal17@gmail.com 
2020-11-20 
pdf
dimitri arevaZe 
59858814 
dimitriarevadze@gmail.com 
2020-11-20 
pdf
sofiko mamforia 
577381414 
sofo-m@mail.ru 
2020-11-20 
pdf
cotne kavTelaZe 
596100165 
ckavteladze@gmail.com 
2020-11-30 
pdf
mindia tabaRua 
593344637 
m.tabaghua@gmail.com 
2020-12-19 
pdf
naTela xinikaZe 
577344022 
nkhinikadze@forensics.ge 
2020-12-19 
pdf
zaza kacitaZe 
577344023 
zkatsitadze@forensics.ge 
2020-12-19 
pdf
ilia konjaria 
577344025 
ikonjaria@forensics.ge  
2020-12-19 
pdf
ioseb Wanturia 
577258009 
ichanturia@forensics.ge 
2020-12-19 
pdf
giorgi qurdaZe 
877344027 
gkurdadze@forensics.ge 
2020-12-19 
pdf
giorgi kuWuxiZe 
577344029 
gkuchukhidze@forensics.ge 
2020-12-19 
pdf
levan CuTlaSvili 
577344046 
lchutlashvili@forensics.ge 
2020-12-19 
pdf
daviT maqaZe 
577344034 
dmakadze@forensics.ge 
2020-12-19 
pdf
zurab geferiZe 
577344035 
zgeperidze@forensics.ge 
2020-12-19 
pdf
laSa lomiZe 
577344045 
llomidze@forensics.ge 
2020-12-19 
pdf
giorgi giorgobiani 
599053807 
giorgobiani.76@mail.ru 
2020-12-19 
pdf
leri gabiCvaZe 
577344043 
lgabichvadze@forensics.ge 
2020-12-19 
pdf
giorgi Caduneli 
877344030 
gchaduneli@forensics.ge 
2020-12-20 
pdf
ana roiniSvili 
598400902 
ana.roinishvili@gmail.com 
2020-11-30 
pdf
Teona CinCalaZe 
598458590 
economauditi@gmail.com 
2020-11-30 
pdf
zurab xorava 
599585933 
khoravaz@gmail.com 
2020-11-20 
pdf
eduard abaiaZe 
599578425 
eduard.abaiadze@gmail.com 
2020-11-16 
pdf
TinaTin RvinifaZe 
577714949 
T.gvinifadze@gmail.com 
2020-11-15 
pdf
daviT jelia 
899191495 
djelia@bakertillygeorgia.ge 
2020-11-09 
pdf
giorgi kacaZe 
592726565 
g.katsadze@gmail.com 
2020-10-19 
pdf
ramaz mTvareliZe 
577255791 
mtvarelidzeramaz886@gmail.com 
2020-10-19 
pdf
neli jafariZe 
557279040 
nelijaparidze@yahoo.com 
2020-10-30 
pdf
giorgi SarifaSvili 
551008278 
sharipashviligeorge@yahoo.com 
2020-10-30 
pdf
aleqsandre xaraziSvili 
599171113 
aleksandre.kharazishvili@gmail.com 
2020-10-19 
pdf
irakli gocaZe 
577264008 
irakli340@gmail.com 
2020-10-19 
pdf
mariam darsania 
593746070 
m.darsania@yahoo.com 
2020-10-19 
pdf
kukuri nonikaSvili 
577307585 
nonika25@gmail.com 
2020-10-19 
pdf
vladimer mindiaSvili 
577055163 
mindia@gmail.com 
2020-09-21 
pdf
giorgi wulukiZe 
579141479 
wulukidze.gio@gmail.com 
2020-09-21 
pdf
aleqsandre furcelaZe 
599229833 
a.purtseladze@gmail.com 
2020-09-21 
pdf
levan ebanoiZe 
599627200 
levanno7@gmail.com 
2020-09-21 
pdf
შემფასებელთა და ექსპერტთა პროფესიული განვითარების ცენტრი
2017 © საავტორო უფლებები დაცულია