შემფასებელთა და ექსპერტთა პროფესიული განვითარების ცენტრის სერტიფიკაციის ორგანო
საწყისი
სერტიფიკაციის ორგანო
კითხვა-პასუხი
სიახლეები
კონტაქტი
მოძრავი ქონების შეფასება

რეგისტრაცია

მონაცემები განმცხადებლის შესახებ:

1. სახელი
2. გვარი
3. პირადი ნომერი
/თერთმეტციფრიანი ნომერი პირადობის მოწმობაზე ან პასპორტზე/
4. ტელეფონი
5. ელ.ფოსტა
6. ორგანიზაციის დასახელება
/ივსება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც სერტიფიცირება მოთხოვნილია ორგანიზაციის სახელით/
7. ორგანიზაციის იურიდიული მისამართი
8. საიდენტიფიკაციო კოდი
9. არის თუ არა ორგანიზაცია დღგ-ს გადამხდელი
დიახ  არა
10. ტელეფონი
11. ელ.ფოსტა
შემფასებელთა და ექსპერტთა პროფესიული განვითარების ცენტრი
2017 © საავტორო უფლებები დაცულია