შემფასებელთა და ექსპერტთა პროფესიული განვითარების ცენტრის სერტიფიკაციის ორგანო
საწყისი
სერტიფიკაციის ორგანო
კითხვა-პასუხი
სიახლეები
კონტაქტი
ბიზნესის შეფასების პროგრამა

საგამოცდო პროგრამა

სერტიფიკაციის პროგრამა ბიზნესის შეფასების სფეროში

საგამოცდო პროგრამა შედგება ორი ნაწილისაგან და მოიცავს ტესტირებასა და პრაქტიკული სამუშაოს შესრულებას.

I ეტაპი – ტესტირება. ტესტირება საგამოცდო ბილეთის შესრულების საფუძველზე ხორციელდება. საგამოცდო ბილეთები შედგება კომპიუტერულ პროგრამაში ინტეგრირებული 50 ტესტისგან, რომელთაგან: 5 ზოგადი ნაწილი (სტანდარტი), 10 - აქტივების მეთოდი, 10 - საბაზრო მეთოდი, 10 - არამატერიალური აქტივები; 5 - სამართლიანი/საბაზრო ღირებულება; 10 - შემოსავლების მეთოდი.

სერტიფიკატის მაძიებლები, რომელთა ტესტირების ქულა შეადგენს მაქსიმალური შედეგის სამოცდაათ ან მეტ პროცენტს, უფლებამოსილნი არიან მონაწილეობა მიიღონ საგამოცდო პროგრამის მეორე ეტაპში, ანუ შეასრულონ პრაქტიკული სამუშაო.

ტესტირებისათვის გამოყოფილი დროის ხანგრძლივობა 3 საათია.

II ეტაპი – პრაქტიკული სამუშაო. პრაქტიკული სამუშაო წარმოადგენს ბიზნესის შეფასების ანგარიშის მომზადებას შეფასების 2 მიდგომის (მეთოდის) გამოყენებით. ანგარიში უნდა შეესაბამებოდეს შეფასების საერთაშორისო სტანდარტების (IVS) მოთხოვნებს.

შესრულებულ შეფასების ანგარიშს მაძიებელი წარადგენს სერტიფიკაციის ორგანოში (ტესტირებიდან 6 თვის განმავლობაში) და ახდენს მის პრეზენტაციას საგამოცდო კომისიასთან. საბოლოო შედგებს საგამოცდო კომისია შეაფასებს.

საკითხები:

 • ბიზნესის შეფასების საერთაშორისო სტანდარტები
 • საოპერაციო ანალიზი
 • აქტივების მეთოდი; ძირითადი საშუალებების (მიწა, შენობები, მანქანა-დანადგარები) შეფასება
 • მარაგების, ვალდებულებების და კრედიტორული დავალიანებების შეფასება
 • აქტივების და ვალდებულებების შეფასება, დაკორექტირებული წმინდა აქტივები
 • დისკონტირებული ფულადი ნაკადების (DCF) ანალიზი
 • დისკონტირებული ფულადი ნაკადების (DCF) ანალიზი – საკუთარი კაპიტალის და კომპანიის თავისუფალი ფულადი ნაკადები (FCF)
 • კაპიტალის ღირებულება – კაპიტალის აქტივების შეფასების მოდელი CAPM
 • კომპანიის სპეციფიური რისკი და სხვა რისკები
 • კაპიტალის საშუალო შეწონილი ღირებულება (WACC) და სხვა დისკონტირების კოეფიციენტები
 • პირდაპირი კაპიტალიზაცია
 • არამატერიალური აქტივების შეფასება
 • საბაზრო მეთოდი
 • საბაზრო მეთოდი. მულტიპლიკატორების შერჩევა
 • საბაზრო ღირებულება/სამარათლიანი ღირებულება
 • პრემიუმები და ფასდათმობები
 • ღირებულება გამოყენებაში და აქტივების გაუფასურება
 • შესყიდვის ფასის გადანაწილება
 • ღირებულების შეჯერება და დასკვნის შედგენა
შემფასებელთა და ექსპერტთა პროფესიული განვითარების ცენტრი
2017 © საავტორო უფლებები დაცულია