შემფასებელთა და ექსპერტთა პროფესიული განვითარების ცენტრის სერტიფიკაციის ორგანო
საწყისი
სერტიფიკაციის ორგანო
კითხვა-პასუხი
სიახლეები
კონტაქტი
უძრავი ქონების აგეგმვა

სერტიფიცირებული პირები

სახელი, გვარი
ტელეფონი
ელ.ფოსტა
მოქმედების ვადა
სერტ.
goCa TxeliZe 
593941130 
gochat82@gmail.com 
2023-06-30 
pdf
elene bliaZe 
577622244 
ebliadze@gmail.com 
2023-06-30 
pdf
vaJa jiqia 
598916109 
vajajiqia@mail.ru 
2023-04-28 
pdf
iase sefaSvili 
593390117 
iasesefashvili@mail.ru 
2023-04-28 
pdf
givi merebaSvili 
555054477 
gia.merebashvili@mail.ru 
2023-04-28 
pdf
beqa kilaZe 
551680180 
bkiladze@napr.gov.ge 
2023-01-15 
pdf
vaxtang vaSaymaZe 
595552330 
vvashakmadze@napr.gov.ge 
2023-01-15 
pdf
kaxaber kvaSilava 
595958373 
\'kkvashilava@napr.gov.ge\' 
2023-01-15 
pdf
mariam togoniZe 
598896788 
mtogonidze@napr.gov.ge 
2022-12-25 
pdf
giorgi qinqlaZe 
593352255 
gkinkladze@napr.gov.ge 
2022-12-25 
pdf
mamuka doTiaSvili 
595552330 
mamukadotiashvili@gmail.com 
2022-12-25 
pdf
avTandil maxaTaZe 
597041445 
amakhatadze@napr.gov.ge 
2022-12-25 
pdf
Tekle xunwelia 
598224776 
teklekhuntselia@gmail.com 
2022-12-25 
pdf
giorgi bedinaSvili 
598355365 
gbedin@gmail.com 
2022-12-25 
pdf
aleqsandre sazandariSvili 
591022134 
alekosazandarishvili@gmail.com 
2022-12-21 
pdf
saba sabauri 
597173015 
sabaurisaba@gmail.com 
2022-12-21 
pdf
ivane gabiCvaZe 
598682289 
igabichvadze@napr.gov.ge 
2022-12-21 
pdf
vaxtang CalaZe 
598861988 
vchaladze@napr.gov.ge 
2022-12-21 
pdf
besik bagauri 
591067300 
bbagauri@napr.gov.ge 
2022-12-21 
pdf
demetre dalaqiSvili 
557712336 
ddalakishvili@napr.gov.ge 
2022-12-21 
pdf
laSa furliani 
598253299 
lpureliani@napr.gov.ge 
2022-12-21 
pdf
goCa gvancelaZe 
591021161 
 
2022-12-08 
pdf
mamuka mazanaSvili 
591067307 
amxanagobaavlabari2005@mail.ru 
2022-12-08 
pdf
mixeil arboliSvili 
599884186 
mixeil.arbo@gmail.com 
2022-12-08 
pdf
roman kvetenaZe 
599884186 
romakvetenadze@gmail.com 
2022-12-08 
pdf
daviT papiaSvili 
598007812 
daviti papiashvili@yahoo.com 
2022-12-08 
pdf
irakli sarjvelaZe 
599003678 
isarjveladze@napr.gov.ge 
2022-12-10 
pdf
mixeil kublaSvili 
598386275 
kublashvili1995mikheili@gmail.com 
2022-12-10 
pdf
giorgi afciauri 
599213110 
g.apciauri01@gmail.ru 
2022-12-10 
pdf
giorgi cercvaZe 
551516060 
gtsertsvadze@infoland.ge 
2022-12-10 
pdf
sofiko elisaSvili 
577350515 
sophiko.elisashvili@energo-pro.ge 
2022-12-07 
pdf
nugzar gogiberiZe 
577350404 
nugzarigogiberidze@energo-pro.ge 
2022-12-07 
pdf
arCil mirotaZe 
593767755 
archil.mirotadze@gmail.com 
2022-12-07 
pdf
vaxtang lomiZe 
577344013 
v.lomidze@mail.ru 
2022-12-07 
pdf
akaki yaulaSvili 
598193300 
a.yaulashvili@yahoo.com 
2022-12-07 
pdf
lazare kiriakidisi 
591101414 
lazare kiriakidisi@gmail.com 
2022-12-07 
pdf
giorgi mamasaxlisi 
577344021 
gmamasakhlisi@gmail.com 
2022-12-07 
pdf
irakli ivaniSvili 
577344010 
ivaika@yahoo.com 
2022-12-07 
pdf
xaTuna qvliviZe 
599209620 
khatuna.kvlividze@iliauni.edu.ge 
2022-10-05 
pdf
giorgi werediani 
599577738 
gtserediani77@gmail.com 
2022-10-05 
pdf
Tornike jiSkariani 
995598211256 
tornikejishkariani21@gmail.com 
2022-10-05 
pdf
giorgi axalaia 
598590158 
giorgi.akhalaia@iliauni.edu.ge 
2022-10-05 
pdf
givi gvencaZe 
555689974 
givi.gventsadze@iliauni.edu.ge 
2022-10-05 
pdf
daviT wiklauri 
558781000 
david.tsiklauri@iliauni.edu.ge 
2022-10-05 
pdf
zurab TavaZe 
599274883 
zurab.tavadze@iliauni.edu.ge 
2022-10-05 
pdf
aleqsandre gvaramia 
595221020 
agvariamia@infoland.ge 
2022-10-05 
pdf
malxaz komlaZe 
599360322 
info@alligator.ge 
2022-09-25 
pdf
aslan janjRava 
557736487 
engineerius.info@gmail.com 
2022-09-25 
pdf
daviT jafariZe 
591808901 
jafarelijafareli@gmail.com 
2022-09-25 
pdf
irakli TalakvaZe 
599104903 
iraklitalakvadze@gmail.com 
2022-07-29 
pdf
mirian arwiviZe 
514006464 
mirianiartsividze@gmail.com 
2022-07-29 
pdf
levan vaxania 
555500863 
levani.vakhania@gmail.com 
2022-07-29 
pdf
ivane afciauri 
595806783 
v.apciauri01@gmail.com 
2022-07-29 
pdf
zviad afciauri 
591021158 
zviadiafciauri@gmail.com 
2022-07-29 
pdf
giorgi ibremaSvili 
574491661 
ibremaibrema@gmail.com 
2022-07-29 
pdf
levan gewaZe 
591035717 
getsadzelevani16@gmail.com 
2022-07-29 
pdf
giorgi adeiSvili 
555577558 
gioadeishvili90@gmail.com 
2022-07-29 
pdf
Salva CitiZe 
595391404 
shalva.chitidze@gmail.com 
2022-07-29 
pdf
vaxtang zaqroSvili 
599432666 
vaxozaqroshvili@gmail.com 
2022-07-29 
pdf
Temur kvaracxelia 
591646316 
t.kvaratskhelia@gamma.ge 
2022-07-03 
pdf
Salva suxitaSvili 
555999455 
ssuxitashvili@gmail.com 
2022-07-03 
pdf
daviT gogolaZe 
591705956 
datoaplr@gmail.com 
2022-07-03 
pdf
jambul elbaqiZe 
599957558 
jabaelbakidze@gmail.com 
2022-07-03 
pdf
vladimer birkaZe 
571203068 
lado.kabal@gmail.com 
2022-07-03 
pdf
maka bregvaZe 
577232382 
makabregvadze@yahoo.com 
2022-07-02 
pdf
joni elbaqiZe 
599989357 
jonikoelbakidze@mail.ru 
2022-07-03 
pdf
dimitri boqoliSvili 
597014531 
dimabokolishvili@gmail.com 
2022-07-02 
pdf
irakli kotrikaZe 
591415715 
kotrikadze230981@gmail.com 
2022-07-02 
pdf
levan maWaraSvili 
599588841 
levanmacharashvili1506@gmail.com 
2022-07-02 
pdf
daTo undilaSvili 
568116611 
datoundila@gmail.com 
2022-07-02 
pdf
luka burjanaZe 
557935193 
luka.burjanadzeou@gmail.com 
2022-07-02 
pdf
luka modebaZe 
557935193 
modebadze733@gmail.com 
2022-07-02 
pdf
beqa elbaqiZe 
591067302 
beqa488@gmail.com 
2022-07-02 
pdf
irakli facacia 
599116540 
irakli.patsatsia93@gmail.com 
2021-12-27 
pdf
giorgi qoTolaSvili 
577681188 
giorgi.kotolashvili@gmail.com 
2021-12-27 
pdf
aleqsi qavTaraZe 
599116540 
alexkavtaradze@gmail.com 
2021-12-27 
pdf
uCa kvirkvelia 
577662924 
uchakvirkvelia@gmail.com 
2021-12-27 
pdf
iuri jiblaZe 
577210919 
iuri.jibladze@gmail.com 
2021-12-27 
pdf
uCa SanTaZe 
577086260 
uchashantadze@gmail.com 
2021-12-27 
pdf
rezo xaxutaiSvili 
551787800 
rezi.khakhutaishvili@gmail.com 
2021-12-27 
pdf
giorgi saraliZe 
599949512 
giorgisalaridze@yahoo.com 
2021-12-10 
pdf
levan kalmaxeliZe 
577350461 
levan.kalmakhelidze@energo-pro.ge 
2021-12-10 
pdf
giorgi zurabaSvili 
551198811 
zurabashviligiorgi7@gmail.com 
2021-12-10 
pdf
kaxi uruSaZe 
595228104 
kakhi.70@mail.ru 
2021-12-10 
pdf
salome davlaSeriZe 
577356335 
salome.davlasheridze@energo-pro.ge 
2021-12-10 
pdf
zviad gagniZe 
595850861 
zviad.gagnidze@energo-pro.ge 
2021-12-10 
pdf
goCa xurcilava 
599030673 
geomarttravel@gmail.com 
2021-12-10 
pdf
mariam koClaevi 
555991088 
mariamkochlaevi@gmail.com 
2021-12-10 
pdf
Tornike zumbaZe 
593662287 
t.zumbadze@gmail.com 
2021-12-10 
pdf
daviT bucxrikiZe 
514090330 
datobucxri@gmail.com 
2021-12-10 
pdf
ediSer dundua 
595793853 
mamuli07@yahoo.com 
2021-12-10 
pdf
kaxaber tyemalaZe 
599939622 
kaxasony@gmail.com 
2021-12-10 
pdf
TinaTin ziraqaSvili 
599797806 
tinatinziraqashvili@gmail.com 
2021-10-29 
pdf
laSa goderiZe 
514206655 
geo_line2016@yahoo.com 
2021-10-29 
pdf
შემფასებელთა და ექსპერტთა პროფესიული განვითარების ცენტრი
2017 © საავტორო უფლებები დაცულია