შემფასებელთა და ექსპერტთა პროფესიული განვითარების ცენტრის სერტიფიკაციის ორგანო
საწყისი
სერტიფიკაციის ორგანო
კითხვა-პასუხი
სიახლეები
კონტაქტი
უძრავი ქონების აგეგმვა

საგამოცდო პროგრამა

საგამოცდო პროგრამა შედგება ორი ნაწილისაგან და მოიცავს ტესტირებასა და პრაქტიკული სამუშაოს შესრულებას.

I ეტაპი – ტესტირება. ტესტირება საგამოცდო ბილეთის შესრულების საფუძველზე ხორციელდება. საგამოცდო ბილეთი შედგება კომპიუტერულ პროგრამაში ინტეგრირებული 30 ტესტისგან, აქედან 40% (12 საკითხი) ეხება აზომვას და აზომვებისათვის საჭირო პროგრამულ უზრუნველყოფას, 40% (12 საკითხი) - ArcGIS გეოინფორმაციულ სისტემებს, 20% (6 საკითხი) - უძრავი ქონების აზომვისა და რეგისტრაციის იურიდიულ ასპექტებს. სერტიფიკატის მაძიებლები, რომელთა ტესტირების ქულა შეადგენს მაქსიმალური შედეგის სამოცდაათ ან მეტ პროცენტს, უფლებამოსილნი არიან მონაწილეობა მიიღონ საგამოცდო პროგრამის მეორე ეტაპში, ანუ შეასრულონ პრაქტიკული სამუშაო.

ტესტირებისათვის გამოყოფილი დროის ხანგრძლივობა 2 საათია.

II ეტაპი – პრაქტიკული სამუშაო. პრაქტიკული სამუშაო წარმოადგენს დავალებას, რაც გულისხმობს უძრავი ქონების ობიექტის აზომვას კონკრეტულ დროში. მაძიებელი დავალებას უძრავი ქონების მითითებით იღებს საგამოცდო კომისიისგან და მითითებული სამუშაო უნდა შეასრულოს 3 საათის განმავლობაში. აზომილი ობიექტის (ნაკვეთი, შენობა-ნაგებობა, სერვიტუტი, გზა, წყლის თუ გაზის მილი, საკომუნიკაციო ჭა, მაღალი ძაბვის ბოძი) ტოპოლოგიურ შემოწმებას 25სმ-იანი სიზუსტით ArcGIS პროგრამული უზრუნველყოფის საშუალებით. სერტიფიკატის მაძიებლები, რომელთა პრაქტიკული სამუშაოს შემოწმების შედეგების ქულა შეადგენს მაქსიმალური შედეგის სამოცდაათ ან მეტ პროცენტს, მიიღებენ დადებით შეფასებას.

საკითხები:

1. უძრავი ქონების სამართლებრივი და სარებისტრაციო საკითხები, საკადასტო მონაცემების დამუშავება:

 • უძრავი ნივთის უფლებათა რეგისტრაციის მიზანი
 • რეგისტრაციის განმახორციელებელი ორგანო და სამართლებრივი საფუძველი
 • ცნება უძრავი ნივთის შესახებ
 • რეგისტრაციის მხარეები, საფუძველი
 • სარეგისტრაციო დოკუმენტაციის მომზადების და მოქმედების ვადები
 • სარეგისტრაციო წარმოებისთვის განკუთვნილი მოსაკრებლები
 • ზოგადი ინფორმაცია მიწის რეფორმის შესახებ
 • მიწის ნაკვეთის განმარტება; სასოფლო-სამეურნეო და არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულლების მიწა
 • მიწაზე ქონების გადასახადები
 • მრავალერთეუიანი შენობა-ნაგებობა და ტერმინი ინდივიდუალური საკუთრების საგანი
 • ცალკე უფლების ობიექტი
 • საკადასტრო აღწერა და კოდირება
 • მიწის ნაკვეთის საკადასრო აზომვითი ნახაზის ქაღალდის ვერსიის შევსების ინსტრუქცია
 • საკადასტრო გეგმა

2. აზომვა

 • დედამიწის ფორმა და ზომა, მაშტაბი და აეროსურათები
 • კოორდინატთა სისტემები, აზომვის მეთოდები
 • რუკა და გეგმა, პირობითი ნიშნები საკადასტრო სამუშაოებისთვის
 • პროექცია
 • საყრდენი გეოდეზიური ქსელები; აზომვისთვის გამოყენებული ხელსაწყოები
 • აგეგვმა (საველე პრაქტიკა)
 • GEO-CORS-ის სისტემა

3. ArcGIS პროგრამა საკადასტრო აზომვებისთვის

 • გის-ის მიმოხილვა
 • მონაცემთა ბაზის მოთხოვნები და შერჩევები
 • სივრცით მონაცემებთან მუშაობა
 • ცხრილებთან მუშაობა
 • მონაცემთა რედაქტირება
 • გეორეფერენსირებულ მონაცემებთან მუშაობა
 • მონაცემების წარმოდგენა
 • პრაქტიკული სამუშაო
შემფასებელთა და ექსპერტთა პროფესიული განვითარების ცენტრი
2017 © საავტორო უფლებები დაცულია