შემფასებელთა და ექსპერტთა პროფესიული განვითარების ცენტრის სერტიფიკაციის ორგანო
საწყისი
სერტიფიკაციის ორგანო
კითხვა-პასუხი
სიახლეები
კონტაქტი
უძრავი ქონების აგეგმვა

რეგისტრაცია

მონაცემები განმცხადებლის შესახებ:

1. სახელი
2. გვარი
3. პირადი ნომერი
/თერთმეტციფრიანი ნომერი პირადობის მოწმობაზე ან პასპორტზე/
4. ტელეფონი
5. ელ.ფოსტა
6. ორგანიზაციის დასახელება
/ივსება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც სერტიფიცირება მოთხოვნილია ორგანიზაციის სახელით/
7. ორგანიზაციის იურიდიული მისამართი
8. საიდენტიფიკაციო კოდი
9. არის თუ არა ორგანიზაცია დღგ-ს გადამხდელი
დიახ  არა
10. ტელეფონი
11. ელ.ფოსტა
12. გთხოვთ გაეცნოთ და მონიშნოთ:
შემფასებელთა და ექსპერტთა პროფესიული განვითარების ცენტრის მიერ შეგროვებული პერსონალური მონაცემების შემცველი ინფორმაცია კონფიდენციალურია.

განმცხადებლის მონაცემები არ გადაეცემა მესამე პირებს, გარდა კანონით დადგენილი შემთხვევებისა. მონაცემები მუშავდება მხოლოდ რეგისტრაციის მიზნით.

მონაცემთა სუბიექტს უფლება აქვს მიიღოს ინფორმაცია მის შესახებ დამუშავებული მონაცემების თაობაზე, მოითხოვოს მათი შესწორება, განახლება, დამატება, დაბლოკვა, წაშლა და განადგურება (შეგიძლიათ მოგვმართოთ office@professionals.org.ge)
შემფასებელთა და ექსპერტთა პროფესიული განვითარების ცენტრი
2017 © საავტორო უფლებები დაცულია